• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

Вести

У суботу, 7. октобра, се по пети пут од установљавања,обележава Дан заштите Динарида. Обележавањем Дана заштите Динарида, указује се на важност природног и културног наслеђа земаља Динарског лука, као и испреплетеност природног богатства и културно – историјских вредности овог по много чему посебног простора у Европи.

У том циљу ове године желимо да укажемо на осетљивост и угроженост  шума и шумских комплекса како у заштићеним подручјима тако и на читавој територији Динарида, као и потребу додатних напора на регионалном и националним нивоима за унапређење и очување ових важних екосистема.

Шумски екосистеми су најзаступљенији и једни од најважнијих екосистема на подручју Динарида, који представљају један од шумама најбогатијих региона у Европи. Ово богатство се одликује не само великом површином под шумама, него и великим бројем биљних и животињских врста које живе у шумским екосистемима, као и лепотом предела.

Пошумљеност у Динаридима се креће од 31% у Србији до чак 61.5% у Црној Гори и 62% у Словенији, што је знатно више од просека у ЕУ (39%).

Очување шума и других екосистема један је од 17 глобалних циљева Уједињених нација који чине Програм одрживог развоја до 2030. године. Такође, Акциони план за спровођење Зелене Агенде за Западни Балкан као једну од обавеза предвиђа развијање и примену Плана за обнову шумских пејзажа Западног Балкана до 2023.

Значај шума је вишеструк. Осим што обезбеђују храну, чисту воду и грађевински материјал, ублажавају поседице климатских промена, штите земљу од ерозије, станишта су многих дивљих врста биљака и животиња, а побољшавају и квалитет нашег живота.

Међутим, и поред таквог значаја, шуме и шумски екосистеми Динарида су услед постојећих друштвено-економских прилика све више угрожени. Главни разлог нестанка шума је њихово неодрживо коришћење, засновано на прекомерној употреби. Дрво се претежно експлоатише за потребе огрева и дрвне грађе. Значајан фактор уништавања шума представља и нелегална сеча, која је и даље заступљена у одређеним деловима Западног Балкана. Чиста сеча, независно од величине површине на којој се обавља, изазива нестанак и фрагментацију природних станишта многих дивљих врста биљака и животиња. Такође непланска и нелегална сеча шума доводи до изражених ерозија земљишта и појаве клизишта. То за даљу последицу има и ремећење подземних токова и пресушивање извора, који у руралним подручјима, богатим шумама, представљају основни извор воде за пиће локалног становништва.

Поред нелегалне сече, учесталост и интензитет шумских пожара на нивоу пејзажа, отворених простора, су у порасту услед све израженијих климатских промена. То доводи до смањења отпорност шумских екосистема и остављају огромну могућност да шуме буду изложене осталим ризицима као што су различите болести или штеточине.

Ово захтева бољу припремљеност и ефикасне договоре, али и холистичко и темељно преиспитивање и управљање шумским екосистемима не само у заштићеним подручјима већ и шире на локалном, националном и регионалном нивоу. Заједнички интерес и потреба земаља Динарског лука су повећању отпорности западнобалканских шума и пејзажа што се може постићи само заједничким напорима кроз побољшање регионалне сарадње како би регион био што боље припремљен за суочавање са ризицима и претњама по шумске екосистеме.

Стога Паркови Динарида као регионална организација позивају све актере, доносиоце одлука, управљаче заштићених подручја, шумаре, приватне власнике шума, да уложе додатне напоре на успостављању дугорочне међуресорне сарадње, регионалних и националних мрежа и јачању капацитета у циљу ефикасног одговора на све израженије притиске на шумске екосистеме у подручју Динарида. Само уз шири приступ заснован на националном и међународном знању и стручности, остваривање сарадње свих сектора, укључивањем заједнице и кључних учесника и развој заједничких политика и стратегија  можемо допринети повећању отпорности шума, њиховом очувању и одрживом управљању у Динаридима.  

 

7. октобар Дан заштите Динарида, установљен је 29. маја 2019. години на Генералној Скупштини Паркова Динарида – мреже заштићених подручја Динарида у Парку природе Блидиње (Босна и Херцеговина).

Динариди (Динарски лук) представљају један од највећих планинских ланаца у Европи, који повезује Албанију, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Хрватску, Косово*, Северну Македонију, Словенију и Србију. Динариди се пружају у правцу северозапад-југоисток, дужином од око 650км уз обалу Јадранског мора. Највиши планински масив Динарида су Проклетије, са врхом Маја Језерце (2694м). 

 

Мрежу Паркова Динарида тренутно чине 110 заштицених подручја из 8 Албаније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Косова*, Сјеверне Македоније, Словеније и Србије. Чланови Паркова Динарида су такође и физичка лица, љубитељи природе и пријатељи мреже од њеног оснивања. Асоцијација “Паркови Динарида – мрежа заштицених подруцја Динарида” основана је крајем 2014. године са сједиштем у Подгорици на основу споразума 8 земаља Динарског лука - Big Win II.

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм