• (+381) 031/ 863 644

 • office@nptara.rs

Организација и руководство

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА


Јавно предузеће организовано је као јединствени правни субјект у којем у четири сектора, и то:

 • Сектор планирања, заштите и развоја,
 • Сектор коришћења подручја,
 • Сектор општих и правних послова,
 • Сектор економско-финансијских послова,
 • Служба чувара природе

 

СЕКТОР ПЛАНИРАЊА, ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА спроводи послове израде програма и планова управљања, програме заштите; послове планирања и уређења шума; послове уређења простора; послове гајења и заштите шума; послове заштите и унапређења лова и риболова; информатичке послове, послове информисања, презентације и популаризације вредности; послове туризма и едукације. Сектор је организован кроз службе:

 • Служба планирања, пројектовања, заштите и уређења
 • Служба за заштиту и гајење шума,
 • Служба за заштиту и унапређење лова и риболова,
 • Служба информисања, презентације и туризма.

 

СЕКТОР КОРИШЋЕЊА ПОДРУЧЈА спроводи послове коришћења шума (сеча и израда дрвних сортимената, извлачење, транспорт) и организован је кроз:

 • Радна јединица ГЈ "Тара"
 • Радна јединица ГЈ "Црни врх/Звезда",
 • Радна јединица ГЈ "Комуналне шуме",
 • Служба транспорта и механизације,
 • Служба за газдовање приватним шумама.

 

СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА обавља административне послове, послове коресподенције и друге опште послове, као и све правне послове за Предузеће као целину.

 

СЕКТОР ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА обавља финансијско-економске, комерцијалне и послове јавних набавки за Предузеће као целину. Сектор има следеће службе:

 • Комерцијална служба,
 • Служба набавке,
 • Служба финансијске оперативе,
 • Служба рачуноводства.

 

СЛУЖБА ЧУВАРА ПРИРОДЕ је организована као посебна јединица ван сектора и директно одговара директоруПредузећа и обавља послове надзора на простору Националног парка Тара, чуварске и послове контроле, и одржава унутрашњи ред.

 

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник НО

Предраг Петровић, менаџер (биографија)

Чланови НО

Дрежен Мајсторовић, дипл. правник (биографија)

Шкријељ Самир дипл.екон. (биографија)

Стана Божовић (биографија)

Драган Ђурић, дипл.инж. шумарства (биографија)

 

ПОСЛОВОДСТВО

директор 

Драгић Караклић, дипл. инж. шумарства (биографија)

Извршна директорица за Сектор планирања, заштите и развоја 

Милица Томић, дипл. инж. шумарства (биографија)

Извршни директор за Сектор коришћења подручја 

Душко Јелисавчић, дипл. инж. шумарства  (биографија)

 

Извршна директорица за Сектор финасијско-економских послова 

Даница Караклић, дипл. економиста (биографија)

Извршни директор за Сектор општих и правних послова 

Милорад Новаковић, дипл. правник (биографија)

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм