• (+381) 031/ 863 644

  • office@nptara.rs

ЕКО Карст - ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ крашких заштићених подручја - покретачка снага локалног одрживог развоја

Велики изазов у Дунавском региону је проналажење праве равнотеже између очувања, заштите и унапређења екосистема, и њихове одрживе употребе. Пројекат ЕКО КАРСТ има у фокусу 7 заштићених крашких подручја у 7 различитих земаља са заједничким карактеристикама (нпр. биолошке, хидро-морфолошке...) и сличним проблемима (начин газдовања шумама, коришћење и загађење вода...). Ограничени капацитети Управљача да се носе са утицајима деградације екосистема се додатно погоршавају због недостатка адекватног знања и акција на промоцији материјалних и нематеријалних користи од услуга екосистема. Зато је основни циљ пројекта да допринесе заштити и одрживом развоју крашких био-региона у сливу Дунава, на основу валоризације њихових услуга екосистема.


ЕКО КАРСТ Пројекат се ослања на могућности коришћења природног наслеђа 7 заштићених подручја као фактор економског развоја, заснован на одрживом управљању, који је свестан рањивости крашких екосистема, значајем њихових екосистемских услуга и могућностима за развој одрживог еко предузетништва (pro-biodiversity business). ЕКО КАРСТ ће укључити различите јавне и приватне актере који ће кроз изградњу капацитета, умрежавања и трансфер знања, укључивање локалних заједница у валоризацију екосистемских услуга и заједнички развој 7 локалних акционих планова и 1 заједничку стратегију која ће побољшати очување природе и олакша покретање различитих еколошки прихватљивих бизниса у Дунавском региону.


Резултат ће бити побољшано управљање и одрживи развој крашких био-региона кроз подигнуту свест о екосистемским услугама и повећаном броју лица која пружају екосистемске услуге. ЕКО КАРСТ ће представити овакве бизнисе као реалне, нудећи нови модел пословања за предузетнике у пилот подручјима (најбоље идеје ће бити широко промовисана). Пројектни партнери, кључни актери и циљне групе ће успоставити односно надоградити постојећу сарадњу и формирати нове локалне и прекограничне мреже за размену и промоцију искуства. Добијене смернице о томе како увести екосистемске услуге и покренути еколошки прихватљиве послове ће служити као алат за цео Дунавски и Динарски регион.

 

 

Датум почетка
01-01-2017
Датум завршетка
30-06-2019
Буџет у еврима
Укупно: 2.273.302,5
ERDF учешће: 1.427.776,87
IPA учешће: 504.530,25
ENI учешће: 0
Број позива
Позив 1
Приоритет
Еколошки и културно одговоран Дунавски регион
Специфичан циљ
Подстаћи одрживо коришћење природног и културног наслеђа и ресурса

ЈП НП Тара

Простор Таре проглашен је Националним парком 13. јула 1981. године на укупној површини од 24.991,82 ha..

Твитер

Инстаграм