Veličina slova

A- A A+

ЗАБОРАВИЛИ СТЕ ЛОЗИНКУ?

*

ДЕЛАТНОСТИ

ОПИС ОВЛАШЋЕЊА
 

ЈП „Национални парк Тара“ Бајина Башта основано је Законом о националним парковима (Сл. гласник РС бр. 39/1993). Основна делатност Јавног предузећа је заштита и развој подручја Националног парка Тара. У номенклатури делатности, послови које обавља ово Предузеће разврстани су у област и воде се под шифром 9104 – Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности.

Јавно предузеће спроводи режим заштите у Националном парку и управља природним вредностима, грађевинским земљиштем и другим непокретностима. У спровођењу заштите и развоја подручја Националног парка, Јавно предузеће обавља и послове:

 • газдовања шумама,
 • заштите, гајења и унапређења ловне и риболовне фауне,
 • организује истрaживачке радове у области заштите и развоја,
 • врши презентацију и популаризацију подручја,
 • врши друге послове у складу са Статутом.

 

У обављању послова заштите и развоја, Јавно предузеће овлашћено је да:
 • утврђује услове и начин коришћења природних добара, услове за обављање научно-истраживачких радова, за истражне радове, за фотографисање и снимање простора, за постављање привремених објеката и друго,
 • обавља стручне послове који се односе на заштиту и развој, вади податке, анализе и другу документацију из оквира делатности, податке за израду просторних и урбанистичких планова, уређење локација,
 • даје у закуп земљиште и објекте којима управља,
 • вади податке о заштићеним природним вредностима и културним добрима, извршеним научно-истраживачким радовима и друго.

 

Јавно предузеће „Национални парк Тара“ Бајина Башта у складу са овлашћењима из Закона донело је Правилник о унутрашњем реду у Националном парку Тара, којим се уређује начин и услови кретања, боравка и понашања посетилаца у Националном парку.
 
Јавно предузеће такође је донело и Одлуку о накнадама за коришћење Националног парка Тара (Сл. гласник РС бр. 48/2011) којом се одређују износи накнада и начин коришћења природних вредности Националног парка како од стране физичких, тако и од стране правних лица.
 
Овлашћења која спроводи Јавно предузеће регулисана су:
 • Законом о националним парковима (Сл. гласник РС бр. 39/93, 44/93, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05),
 • Законом о заштити животне средине (Сл. гласник РС бр.135/04)
 • Законом о шумама (Сл. гласник РС бр. 46/91, 83/92, 53/93, 60/93, 67/93, 48/94,
 • 54/96, 101/05),
 • Законом о лову (Сл. гласник РС бр. 39/93, 44/93, 60/93, 101/05),
 • Законом о рибарству (Сл. гласник РС бр. 35/94, 38/94, 101/05)
 • Законом о водама (Сл. гласник РС бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96, 101/05)
 • Просторним планом Националног парка Тара (Сл. гласник РС бр. 3/89)
 • Другим прописима и општим актима.
У СУСРЕТ ПРИРОДИ, Национални Парк ТАРА
ВРХ latinica | ћирилица